AleStat.com

yuga.ru  Show on alexa yuga.ru  Redirect to yuga.rudelete

Local position ru 1 315
Global position 30 032
 • yuga.ru
 • Unique daily visits 20 727
  Unique daily views 58 243
 • Observe
 • AleStat Rank (2018-05-24)

  daily 6.45
  weekly 34
  monthly -84
  three months -819
  six months -864
  year -839
 • Average load page 1.8560 s
  IP address 81.176.66.117
  Last update website 5 years ago
 • Alexa rank from last month (top 1m)

  Compare yuga.ru to:

 • Which websites did users visit before enter the yuga.ru

  yandex.ru 18.88%
  google.ru 12.90%
  mail.ru 5.02%
  google.com 3.58%
  vk.com 2.63%
  facebook.com 2.27%
  rambler.ru 1.19%
 • Which websites did users visit after leaving the yuga.ru


  yandex.ru 13.44%
  google.ru 10.23%
  vk.com 5.67%
  mail.ru 3.58%
  google.com 3.45%
  facebook.com 1.97%
  rambler.ru 1.60%
  twitter.com 1.11%
 • Websites with similar traffic

  usana.com 2 192
  gotennis.ru 2 195
  yuga.ru 2 197
  cadelta.ru 2 201
 • Pages indexed at

  Yahoo 94 300
  Bing 81 700
 • Backlinks

  Yahoo 2
  Bing none
  Alexa 1 503
 • Social media

  Facebook 48
  Twitter 92
 • Site info

  Title none
  Description

  Ïîðòàë Þæíîãî ðåãèîíà ÞÃÀ.ðó — íîâîñòè Êðàñíîäàðà è Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, Ñòàâðîïîëüÿ, Ðîñòîâñêîé îáëàñòè è Ñåâåðíîãî Êàâêàçà (Äàãåñòàí, Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ, ×å÷íÿ, Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ), Îëèìïèàäû â Ñî÷è, àôèøà êèíî, ðàáîòà â Êðàñíîäàðå: âàêàíñèè è ðåçþìå, îòäûõ íà êóðîðòàõ, ïðîäàæà àâòî è íåäâèæèìîñòè â ÞÔÎ è ÑÊÔÎ, áàíêè: êóðñû âàëþò, âêëàäû, êðåäèòû è áàíêîìàòû, ïîãîäà.

  Keywords

  þãà.ðó êðàñíîäàð êðàñíîäàðñêèé êðàé ñåâåðíûé Êàâêàç Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ ×å÷íÿ Äàãåñòàí íîâîñòè àôèøà ïîãîäà îòäûõ íà êóðîðòàõ ðàáîòà êóðñû âàëþò âêëàäû êðåäèòû áàíêîìàòû êàòàëîãè ñàéòîâ ïðåäïðèÿòèé ñïðàâî÷íèêè Êóáàíü ôê êóáàíü àâòî íåäâèæèìîñòè àâòî êâàðòèðû êîìíàòû ñäà÷à àðåíäà êóðîðòû âàêàíñèè ðåçþìå ôîòîðåïîðòàæè ôîòî îëèìïèàäà Ñî÷è

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zapoznałem się z informacją