AleStat.com

sampo.ru  Show on alexa sampo.ru  Redirect to sampo.rudelete
Èíòåðíåò-êîìïàíèÿ «Ñàìïî.ðó»

Local position ru 1 362
Global position 27 479
 • sampo.ru
 • Unique daily visits 17 818
  Unique daily views 124 726
 • Observe
 • AleStat Rank (2018-09-22)

  daily 39.88
  weekly 16
  monthly -57
  three months -396
  six months -418
  year -459
 • Average load page 0.6940 s
  IP address 217.77.53.249
  Last update website 6 years ago
 • Alexa rank from last month (top 1m)

  Compare sampo.ru to:

 • Which websites did users visit before enter the sampo.ru

  yandex.ru 8.28%
  vk.com 7.40%
  mail.ru 4.97%
  karelia.pro 3.80%
  google.ru 3.70%
  google.com 2.53%
  youtube.com 2.14%
 • Which websites did users visit after leaving the sampo.ru


  yandex.ru 12.34%
  vk.com 9.01%
  google.ru 3.43%
  mail.ru 3.33%
  youtube.com 2.06%
  google.com 1.96%
 • Websites with similar traffic

  sampo.ru 1 837
  stud24.ru 1 838
  hmn.ru 1 841
  dreamsets.me 1 842
  webspoon.ru 1 843
  domkadrov.ru 1 845
  intel.ru 1 846
 • Pages indexed at

  Yahoo 8 540
  Bing 8 510
 • Backlinks

  Yahoo none
  Bing none
  Alexa 590
 • Social media

  Facebook 1
  Twitter 4
 • Site info

  Title

  Èíòåðíåò-êîìïàíèÿ «Ñàìïî.ðó»

  Description

  Îôèöèàëüíûé ñàéò Èíòåðíåò-êîìïàíèè Ñàìïî.ðó - îäíîãî èç êðóïíåéøèõ ïîñòàâùèêîâ óñëóã èíòåðíåòà â Êàðåëèè

  Keywords

  ðåêëàìà web hosting âýá õîñòèíã óñëóãè õîñòèíãà â ñåòè Èíòåðíåò õîñòèíã âýá-õîñòèíã õîñò perl php cgi bin cgi-bin webhosting hostingã ðîññèÿ ñàéò ñåðâåð êàðåëèÿ ïåòðîçàâîäñê ñâÿçüñåðâèñ êàáåëüíûé ïðîâàéäåð ñåâåðî-çàïàä òöìñ ðîñòåëåêîì àáîíåíòû óñëóãè ip òåëåôîíèÿ àíîõèíà 20 ðèãà÷èíà 64/à èíòåðíåò öåíòð êëàññ ñâîáîäíûé äîñòóï â èíòåðíåò âýá äèçàéí âåá äèçàéí karelia petrozavodsk design áåçëèìèòíûé òàðèô àíëèì unlim

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zapoznałem się z informacją