AleStat.com

rmnt.ru  Show on alexa rmnt.ru  Redirect to rmnt.rudelete
Ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî íà ïîðòàëå RMNT.RU - ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû, îáîðóäîâàíèå

Local position ru 2 198
Global position 42 851
 • rmnt.ru
 • Unique daily visits 15 273
  Unique daily views 35 280
 • Observe
 • AleStat Rank (2018-05-28)

  daily -49.23
  weekly -64
  monthly -133
  three months -387
  six months -395
  year -403
 • Average load page 1.8870 s
  IP address 92.53.107.60
  Last update website 5 years ago
 • Alexa rank from last month (top 1m)

  Compare rmnt.ru to:

 • Which websites did users visit before enter the rmnt.ru

  yandex.ru 13.88%
  google.ru 5.58%
  advego.ru 4.90%
  google.com 2.99%
  yandex.ua 2.86%
  mail.ru 2.59%
  buildbull.ru 1.22%
  4living.ru 0.95%
 • Which websites did users visit after leaving the rmnt.ru


  yandex.ru 12.83%
  google.ru 4.96%
  advego.ru 3.64%
  yandex.ua 3.21%
  google.com 2.19%
  mail.ru 2.04%
  vk.com 1.75%
  buildbull.ru 1.60%
  4living.ru 1.31%
 • Websites with similar traffic

  prizmex.ru 4 126
  mp3band.ru 4 129
  gendocs.ru 4 130
  rmnt.ru 4 131
  gemotest.ru 4 132
  gigabase.com 4 133
  exir.ru 4 134
  yoip.ru 4 135
  snowqueen.ru 4 136
 • Pages indexed at

  Yahoo 32 500
  Bing 31 600
 • Backlinks

  Yahoo none
  Bing none
  Alexa 579
 • Social media

  Facebook 1
  Twitter 9
 • Site info

  Title

  Ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî íà ïîðòàëå RMNT.RU - ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû, îáîðóäîâàíèå

  Description

  Âñå î ðåìîíòå è ñòðîèòåëüñòâå íà ïîðòàëå RMNT.RU. Ñòðîèòåëüíûå è îòäåëî÷íûå ìàòåðèàëû, èíñòðóìåíò, òåõíèêà, îêíà è äâåðè è ìíîãî äðóãîé ïîëåçíîé èíôîðìàöèè.

  Keywords

  äâåðè, èíñòðóìåíò, êëèìàòè÷åñêàÿ òåõíèêà, êðîâåëüíûå ìàòåðèàëû, ëàêîêðàñî÷íûå ìàòåðèàëû, ëåñòíèöû, ìåáåëü, ïðåäìåòû èíòåðüåðà, îêíà è îñòåêëåíèå, îòäåëî÷íûå ìàòåðèàëû, ïèëîìàòåðèàëû, ïëèòêà, ñàíòåõíèêà, ñàóíû è áàññåéíû, ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zapoznałem się z informacją