AleStat.com

osinka.ru  Show on alexa osinka.ru  Redirect to osinka.rudelete
Æóðíàë Îñèíêà. Øèòüå, ìîäà, âûêðîéêè è ðóêîäåëèå.

Local position ru 877
Global position 13 815
 • osinka.ru
 • Unique daily visits 30 545
  Unique daily views 378 760
 • Observe
 • AleStat Rank (2018-04-21)

  daily 17.73
  weekly 28
  monthly -3
  three months -41
  six months -54
  year -64
 • Average load page 1.0860 s
  IP address 89.108.75.115
  Last update website 5 years ago
 • Alexa rank from last month (top 1m)

  Compare osinka.ru to:

 • Which websites did users visit before enter the osinka.ru

  yandex.ru 7.86%
  google.com 4.35%
  radikal.ru 3.81%
  mail.ru 3.31%
  google.ru 2.85%
  vk.com 1.93%
  yandex.ua 1.43%
 • Which websites did users visit after leaving the osinka.ru


  yandex.ru 7.56%
  radikal.ru 5.57%
  google.com 4.70%
  google.ru 3.26%
  mail.ru 2.59%
  vk.com 2.11%
  season.ru 1.35%
 • Websites with similar traffic

  flagma.ru 757
  vuzlit.ru 761
  osinka.ru 762
  beon.ru 763
  jeck.ru 765
  apral.ru 766
 • Pages indexed at

  Yahoo 195 000
  Bing 176 000
 • Backlinks

  Yahoo 1
  Bing 1
  Alexa 1 634
 • Social media

  Facebook 75
  Twitter 73
 • Site info

  Title

  Æóðíàë Îñèíêà. Øèòüå, ìîäà, âûêðîéêè è ðóêîäåëèå.

  Description

  Îñèíêà - âñå î ìîäå, øèòüå è ðóêîäåëèè! Ñàìàÿ ñâåæàÿ èíôîðìàöèÿ èç ìèðà ìîäû: ðåïîðòàæè ñ ïîêàçîâ ìîä, èíòåðâüþ ñ äèçàéíåðàìè, ñòàòüè î ìîäå è ñòèëå, àêòóàëüíàÿ ìîäà â òåìàòè÷åñêèõ êîëëåêöèÿõ, à òàêæå ìîðå ïîëåçíîé èíôîðìàöèè ïî øèòüþ è ðóêîäåëèþ: îáçîðû ìàãàçèíîâ òêàíåé è ïðÿæè, ãîòîâûå âûêðîéêè, æóðíàëû ìîä îíëàéí, êóðñû ïî òåõíèêå êðîÿ, ñîâåòû ïî øèòüþ, âèðòóàëüíûé êëóá ðóêîäåëüíèö è ìíîãîå äðóãîå!

  Keywords

  øèòüå, ìîäà, êðîéêà, æóðíàëû, ðóêîäåëèå, âûêðîéêè, øèòü, ëåêàëà, ìîäà, ìîäåëè îäåæäû, äèçàéíåðû, ìîäåëüåðû , æåíñêàÿ îäåæäà, ìàãàçèíû òêàíè, ìàãàçèíû ïðÿæè, îáîðóäîâàíèå äëÿ øèòüÿ, êðîéêà, øèòüå, Burda, burda, òåõíèêà êðîÿ, êðîé, ïîñòðîåíèå âûêðîåê, Áóðäà, áóðäà, ïîêàçû, êîëëåêöèè, æóðíàëû ìîä, æåíñêàÿ ìîäà, web, www, ñàéò, ñåðâåð, ññûëêè, URL, èíòåðíåò, Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ðîññèÿ, îáó÷åíèå, êóðñû, îíëàéí, âèäåî, ôîòîãðàôèè

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zapoznałem się z informacją