AleStat.com

rikcomp.ru  Show on alexa rikcomp.ru  Redirect to rikcomp.rudelete
Ðèê - Èíòåðíåò ìàãàçèí êîìïüþòåðíîé è áûòîâîé òåõíèêè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Êîìïüþòåðíàÿ è áûòîâàÿ òåõíèêà íèçêèå öåíû è äîñòàâêà ïî ÑÏá. Àóäèî, âèäåî òåõíèêà è ýëåêòðîíèêà íåäîðîãî â èíòåðíåò ìàãàçèíå ÐÈÊ.

Local position ru 1 482
Global position 32 809
 • rikcomp.ru
 • Unique daily visits 14 545
  Unique daily views 113 454
 • Observe
 • Average load page 1.6020 s
  IP address 80.76.243.42
  Last update website 5 years ago
 • Alexa rank from last month (top 1m)

  Compare rikcomp.ru to:

 • Which websites did users visit before enter the rikcomp.ru

  yandex.ru 16.74%
  google.ru 8.78%
  ulmart.ru 5.62%
  google.com 4.33%
  mail.ru 3.51%
  vk.com 2.58%
  citilink.ru 1.05%
 • Which websites did users visit after leaving the rikcomp.ru


  yandex.ru 17.50%
  google.ru 8.88%
  ulmart.ru 4.89%
  google.com 3.47%
  vk.com 3.47%
  mail.ru 3.35%
  key.ru 1.80%
  citilink.ru 1.42%
  svyaznoy.ru 0.90%
 • Pages indexed at

  Yahoo 10 300
  Bing 10 400
 • Backlinks

  Yahoo 1
  Bing 1
  Alexa 342
 • Social media

  Facebook 24
  Twitter 50
 • Site info

  Title

  Ðèê - Èíòåðíåò ìàãàçèí êîìïüþòåðíîé è áûòîâîé òåõíèêè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Êîìïüþòåðíàÿ è áûòîâàÿ òåõíèêà íèçêèå öåíû è äîñòàâêà ïî ÑÏá. Àóäèî, âèäåî òåõíèêà è ýëåêòðîíèêà íåäîðîãî â èíòåðíåò ìàãàçèíå ÐÈÊ.

  Description

  Êóïèòü êîìïüþòåð, íîóòáóê, íåòáóê, ïëàíøåò, ôîòîàïïàðàò, òåëåâèçîð, ñîòîâûé è ìîáèëüíûé òåëåôîí, ipad, iphone, áûòîâóþ òåõíèêó ïî íèçêèì öåíàì. ÐèÊ Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: 3 ìàãàçèíà, 5 òî÷åê âûäà÷è çàêàçîâ ÐÈÊ Ïîèíò, 15 000 òîâàðîâ, ñêèäêè ïðè ïîêóïêå â èíòåðíåò-ìàãàçèíå. Ìàãàçèí êîìïüþòåðíîé òåõíèêè è áûòîâîé òåõíèêè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

  Keywords

  ÐèÊ, ðèê, èíòåðíåò-ìàãàçèí êîìïüþòåðîâ, êóïèòü, êîìïüþòåðû, ïðîäàæà, êîìïüþòåðíàÿ òåõíèêà, èíòåðíåò ìàãàçèí ÑÏá, áûòîâàÿ òåõíèêà, èíòåðíåò-ìàãàçèí, ÑÏá, öåíà

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zapoznałem się z informacją