AleStat.com

Change in ranking / Ranking

On in

show additional options hide additional options
Show chart Hide chart
Website Local position 2018-05-17 Global position 2018-05-17 AleStat Rank
xidian.edu.cn  Show on alexa xidian.edu.cn  Redirect to xidian.edu.cn 230 / +2036 2 266 of day 2018-05-16 3 511 / +32525 36 036 of day 2018-05-16 197.10
ygdy8.com  Show on alexa ygdy8.com  Redirect to ygdy8.com 174 / +1652 1 826 of day 2018-05-16 2 677 / +25473 28 150 of day 2018-05-16 191.20
xinpianchang.com  Show on alexa xinpianchang.com  Redirect to xinpianchang.com 354 / +1954 2 308 of day 2018-05-16 5 288 / +31531 36 819 of day 2018-05-16 186.55
scut.edu.cn  Show on alexa scut.edu.cn  Redirect to scut.edu.cn 399 / +2318 2 717 of day 2018-05-16 6 199 / +37914 44 113 of day 2018-05-16 173.62
koolearn.com  Show on alexa koolearn.com  Redirect to koolearn.com 新东方在线_新东方旗下远程教育网站,新东方网络课堂,新东方网校,新东方考研辅导班,考研培训,职称英语培训,托福培训班,雅思培训班 238 / +1385 1 623 of day 2018-05-16 3 652 / +21453 25 105 of day 2018-05-16 173.00
juzimi.com  Show on alexa juzimi.com  Redirect to juzimi.com 句子迷 | 美句佳句大全 您的句子摘抄本 伤感的句子 唯美的句子 优美的句子 429 / +1541 1 970 of day 2018-05-16 6 566 / +23934 30 500 of day 2018-05-16 169.33
cqvip.com  Show on alexa cqvip.com  Redirect to cqvip.com 【维普网】-仓储式在线作品出版平台-www.cqvip.com 242 / +2708 2 950 of day 2018-05-16 3 731 / +44965 48 696 of day 2018-05-16 168.13
bupt.edu.cn  Show on alexa bupt.edu.cn  Redirect to bupt.edu.cn 497 / +2193 2 690 of day 2018-05-16 7 863 / +35841 43 704 of day 2018-05-16 166.81
ruc.edu.cn  Show on alexa ruc.edu.cn  Redirect to ruc.edu.cn ÖйúÈËÃñ´óѧÓʼþϵͳ 380 / +2490 2 870 of day 2018-05-16 5 726 / +41665 47 391 of day 2018-05-16 165.76
yidianzixun.com  Show on alexa yidianzixun.com  Redirect to yidianzixun.com 277 / +2934 3 211 of day 2018-05-16 4 174 / +48678 52 852 of day 2018-05-16 163.51
newasp.net  Show on alexa newasp.net  Redirect to newasp.net -Դ-վͳ 383 / +3374 3 757 of day 2018-05-16 5 773 / +59035 64 808 of day 2018-05-16 163.44
win4000.com  Show on alexa win4000.com  Redirect to win4000.com xp主题下载_win7主题下载_电脑桌面主题_高清桌面壁纸_美桌网 605 / -581 24 of day 2018-05-16 9 403 / +220372 229 775 of day 2018-05-16 163.17
vdisk.cn  Show on alexa vdisk.cn  Redirect to vdisk.cn VDISK,威盘 1 862 / -1826 36 of day 2018-05-16 29 434 / +253989 283 423 of day 2018-05-16 160.81
vmovier.com  Show on alexa vmovier.com  Redirect to vmovier.com V电影_最大的微电影平台 351 / +1269 1 620 of day 2018-05-16 5 228 / +19741 24 969 of day 2018-05-16 159.69
xfplay.com  Show on alexa xfplay.com  Redirect to xfplay.com 2 215 / -2213 2 of day 2018-05-16 35 340 / +285009 320 349 of day 2018-05-16 159.41
zhihuishu.com  Show on alexa zhihuishu.com  Redirect to zhihuishu.com 智慧树 639 / +1966 2 605 of day 2018-05-16 9 954 / +31884 41 838 of day 2018-05-16 159.30
bjtu.edu.cn  Show on alexa bjtu.edu.cn  Redirect to bjtu.edu.cn 首页_北京交通大学 197 / +1195 1 392 of day 2018-05-16 3 093 / +17928 21 021 of day 2018-05-16 158.00
feiwan.net  Show on alexa feiwan.net  Redirect to feiwan.net Ƭ__Ƭ_ÿĶƬ - 趯 www.feiwan.net 668 / +1605 2 273 of day 2018-05-16 10 352 / +25801 36 153 of day 2018-05-16 155.80
iciba.com  Show on alexa iciba.com  Redirect to iciba.com 在线翻译_在线词典_金山词霸_爱词霸英语 134 / +974 1 108 of day 2018-05-16 1 756 / +14828 16 584 of day 2018-05-16 154.22
offcn.com  Show on alexa offcn.com  Redirect to offcn.com 公务员考试网-2013年国家公务员,面试历年真题,培训辅导-中公教育网 450 / +2551 3 001 of day 2018-05-16 6 901 / +42589 49 490 of day 2018-05-16 153.04
lc123.net  Show on alexa lc123.net  Redirect to lc123.net 伪原创,免费在线伪原创,伪原创工具,伪原创工具下载原创 662 / +3193 3 855 of day 2018-05-16 10 252 / +56848 67 100 of day 2018-05-16 150.95
3gmfw.cn  Show on alexa 3gmfw.cn  Redirect to 3gmfw.cn 635 / +1376 2 011 of day 2018-05-16 9 782 / +21589 31 371 of day 2018-05-16 149.29
chinaqw.com  Show on alexa chinaqw.com  Redirect to chinaqw.com 2 216 / -2194 22 of day 2018-05-16 35 351 / +210120 245 471 of day 2018-05-16 148.99
zhe800.com  Show on alexa zhe800.com  Redirect to zhe800.com 【折800官网】折800独家优惠,折800团购,天天九块九(9.9)包邮秒杀在折800网! 670 / +1396 2 066 of day 2018-05-16 10 374 / +21950 32 324 of day 2018-05-16 147.96
cutv.com  Show on alexa cutv.com  Redirect to cutv.com 城市联合网络电视台 2 928 / -2916 12 of day 2018-05-16 48 666 / +230046 278 712 of day 2018-05-16 147.82
mydeal.com.au  Show on alexa mydeal.com.au  Redirect to mydeal.com.au MyDeal.com.au | Today's National Deal 756 / +3110 3 866 of day 2018-05-16 11 602 / +56063 67 665 of day 2018-05-16 147.30
96weixin.com  Show on alexa 96weixin.com  Redirect to 96weixin.com 798 / +1419 2 217 of day 2018-05-16 12 200 / +22747 34 947 of day 2018-05-16 142.39
ly.com  Show on alexa ly.com  Redirect to ly.com 685 / +3692 4 377 of day 2018-05-16 10 627 / +67758 78 385 of day 2018-05-16 142.14
book118.com  Show on alexa book118.com  Redirect to book118.com max上传文档投稿赚钱-文档C2C交易模式-100%分成比例文档分享网 458 / +1110 1 568 of day 2018-05-16 7 039 / +17088 24 127 of day 2018-05-16 140.86
chinadmd.com  Show on alexa chinadmd.com  Redirect to chinadmd.com 245 / +984 1 229 of day 2018-05-16 3 754 / +14491 18 245 of day 2018-05-16 140.85
bjd.com.cn  Show on alexa bjd.com.cn  Redirect to bjd.com.cn 870 / +1854 2 724 of day 2018-05-16 13 411 / +30992 44 403 of day 2018-05-16 140.27
uibe.edu.cn  Show on alexa uibe.edu.cn  Redirect to uibe.edu.cn 746 / +1308 2 054 of day 2018-05-16 11 491 / +20695 32 186 of day 2018-05-16 140.02
hupu.com  Show on alexa hupu.com  Redirect to hupu.com 虎扑体育 - 你的体育全世界! 855 / +1470 2 325 of day 2018-05-16 13 260 / +23903 37 163 of day 2018-05-16 139.92
safe.gov.cn  Show on alexa safe.gov.cn  Redirect to safe.gov.cn 3 857 / -3851 6 of day 2018-05-16 69 673 / +241188 310 861 of day 2018-05-16 139.47
mokeedev.com  Show on alexa mokeedev.com  Redirect to mokeedev.com 3 992 / -3976 16 of day 2018-05-16 73 235 / +263084 336 319 of day 2018-05-16 138.74
gotvg.com  Show on alexa gotvg.com  Redirect to gotvg.com ,GOTVGֻƽ̨ 3 828 / -3823 5 of day 2018-05-16 68 718 / +302679 371 397 of day 2018-05-16 138.39
ichuanglan.com  Show on alexa ichuanglan.com  Redirect to ichuanglan.com 美国公司注册,美国银行账户,专注于为中国区Amazon卖家提供一体化财务解决方案。-深圳创蓝商务有限公司 698 / +2386 3 084 of day 2018-05-16 10 753 / +39831 50 584 of day 2018-05-16 138.26
55188.com  Show on alexa 55188.com  Redirect to 55188.com 966 / +2779 3 745 of day 2018-05-16 14 903 / +49278 64 181 of day 2018-05-16 137.95
leiting.com  Show on alexa leiting.com  Redirect to leiting.com 502 Bad Gateway 3 164 / -3137 27 of day 2018-05-16 52 375 / +195655 248 030 of day 2018-05-16 137.73
wuxiapptec.com  Show on alexa wuxiapptec.com  Redirect to wuxiapptec.com Integrated R & D Services – WuXi AppTec 3 750 / -3734 16 of day 2018-05-16 65 767 / +214194 279 961 of day 2018-05-16 137.10
taiwan.cn  Show on alexa taiwan.cn  Redirect to taiwan.cn 4 235 / -4221 14 of day 2018-05-16 76 702 / +278581 355 283 of day 2018-05-16 136.35
cntv.cn  Show on alexa cntv.cn  Redirect to cntv.cn 中国网络电视台-CNTV 365 / +1020 1 385 of day 2018-05-16 5 490 / +15416 20 906 of day 2018-05-16 136.18
i4455.com  Show on alexa i4455.com  Redirect to i4455.com 4 295 / -4220 75 of day 2018-05-16 78 200 / +267375 345 575 of day 2018-05-16 136.05
moyiza.com  Show on alexa moyiza.com  Redirect to moyiza.com 모이자 - 한민족 정보의 중심 4 303 / -4279 24 of day 2018-05-16 78 784 / +249237 328 021 of day 2018-05-16 135.57
bdimg.com  Show on alexa bdimg.com  Redirect to bdimg.com 965 / +2602 3 567 of day 2018-05-16 14 898 / +44823 59 721 of day 2018-05-16 135.36
99166.com  Show on alexa 99166.com  Redirect to 99166.com 免费算命_生辰八字算命网_星座运势-非常运势 4 290 / -4277 13 of day 2018-05-16 77 852 / +235537 313 389 of day 2018-05-16 135.01
xiaoshuo520.com  Show on alexa xiaoshuo520.com  Redirect to xiaoshuo520.com 4 391 / -4258 133 of day 2018-05-16 80 462 / +267583 348 045 of day 2018-05-16 134.84
d1ep.com  Show on alexa d1ep.com  Redirect to d1ep.com 957 / +1568 2 525 of day 2018-05-16 14 798 / +25601 40 399 of day 2018-05-16 134.67
fxxz.com  Show on alexa fxxz.com  Redirect to fxxz.com Ϸ_Ϸ_Ϸ_浥Ϸ 811 / +2316 3 127 of day 2018-05-16 12 416 / +39467 51 883 of day 2018-05-16 134.46
dylianmeng16.info  Show on alexa dylianmeng16.info  Redirect to dylianmeng16.info dylianmeng16.info: The Leading Dy Lian Meng Site on the Net 4 502 / -4442 60 of day 2018-05-16 82 470 / +262440 344 910 of day 2018-05-16 133.89
ffsky.cn  Show on alexa ffsky.cn  Redirect to ffsky.cn 3 874 / -3861 13 of day 2018-05-16 70 247 / +325268 395 515 of day 2018-05-16 133.02
5d6d.com  Show on alexa 5d6d.com  Redirect to 5d6d.com 5d6d.com暂时关闭公告 3 354 / -3341 13 of day 2018-05-16 55 665 / +359699 415 364 of day 2018-05-16 132.83
pingshu8.com  Show on alexa pingshu8.com  Redirect to pingshu8.com - ,,,С˵ҵվ 3 615 / -3603 12 of day 2018-05-16 62 849 / +192742 255 591 of day 2018-05-16 132.76
mobanwang.com  Show on alexa mobanwang.com  Redirect to mobanwang.com 模板王-网页模板,网站模板素材免费下载 837 / +1265 2 102 of day 2018-05-16 12 937 / +20024 32 961 of day 2018-05-16 132.64
sis.xxx  Show on alexa sis.xxx  Redirect to sis.xxx SexInSex 4 055 / -4010 45 of day 2018-05-16 75 273 / +211410 286 683 of day 2018-05-16 132.48
shfe.com.cn  Show on alexa shfe.com.cn  Redirect to shfe.com.cn 2 769 / -2768 1 of day 2018-05-16 45 421 / +906192 951 613 of day 2018-05-16 132.13
7999.com  Show on alexa 7999.com  Redirect to 7999.com 7999网址大全_简单实用的网址导航 4 814 / -4780 34 of day 2018-05-16 86 182 / +257715 343 897 of day 2018-05-16 132.00
aichengxu.com  Show on alexa aichengxu.com  Redirect to aichengxu.com 1 802 / -1801 1 of day 2018-05-16 28 349 / +412095 440 444 of day 2018-05-16 131.50
24en.com  Show on alexa 24en.com  Redirect to 24en.com ˼ - ˼Ӣ - Ӣѧϰվ ƽ̨ - 24EN.COM 2 091 / -2083 8 of day 2018-05-16 33 048 / +859522 892 570 of day 2018-05-16 131.41
ivsky.com  Show on alexa ivsky.com  Redirect to ivsky.com 天堂图片网 - 电脑桌面_桌面壁纸_高清图片库_图片素材下载 1 486 / -1479 7 of day 2018-05-16 23 196 / +839313 862 509 of day 2018-05-16 131.35
mafengwo.cn  Show on alexa mafengwo.cn  Redirect to mafengwo.cn 旅游攻略,自助游,自驾游攻略,靠谱旅游社交媒体网站 - 蚂蜂窝 1 015 / +1642 2 657 of day 2018-05-16 15 610 / +27167 42 777 of day 2018-05-16 131.06
go300.com  Show on alexa go300.com  Redirect to go300.com 4 233 / -4200 33 of day 2018-05-16 76 647 / +206718 283 365 of day 2018-05-16 130.91
zg3n.com.cn  Show on alexa zg3n.com.cn  Redirect to zg3n.com.cn 中国三农网-关注中国三农政策,解决农民增收,农业增长,农村稳定,等三农问题 2 406 / -2396 10 of day 2018-05-16 38 665 / +164808 203 473 of day 2018-05-16 130.70
17house.com  Show on alexa 17house.com  Redirect to 17house.com 一起装修网-这里的天是业主的天-一起装修网 866 / +1259 2 125 of day 2018-05-16 13 385 / +19853 33 238 of day 2018-05-16 130.49
juqingba.cn  Show on alexa juqingba.cn  Redirect to juqingba.cn Ӿ, 2 192 / +6396 8 588 of day 2018-05-16 34 693 / +160743 195 436 of day 2018-05-16 130.28
hirede.com  Show on alexa hirede.com  Redirect to hirede.com 3 654 / -3648 6 of day 2018-05-16 64 381 / +349062 413 443 of day 2018-05-16 130.24
cauc.edu.cn  Show on alexa cauc.edu.cn  Redirect to cauc.edu.cn 4 298 / -4287 11 of day 2018-05-16 78 568 / +316765 395 333 of day 2018-05-16 129.66
chiphell.com  Show on alexa chiphell.com  Redirect to chiphell.com 首页 - Chiphell - 分享与交流用户体验的最佳平台 - Powered by Discuz! 76 / +369 445 of day 2018-05-16 911 / +5885 6 796 of day 2018-05-16 129.51
szgs.gov.cn  Show on alexa szgs.gov.cn  Redirect to szgs.gov.cn 991 / +2402 3 393 of day 2018-05-16 15 300 / +39963 55 263 of day 2018-05-16 129.48
rayli.com.cn  Show on alexa rayli.com.cn  Redirect to rayli.com.cn 瑞丽网--网聚世界潮流,设计你的时尚-瑞丽网|rayli.com.cn 5 318 / -5213 105 of day 2018-05-16 91 304 / +255705 347 009 of day 2018-05-16 129.38
meizu.cn  Show on alexa meizu.cn  Redirect to meizu.cn 魅族科技 | 首页 1 121 / +3118 4 239 of day 2018-05-16 17 509 / +58835 76 344 of day 2018-05-16 129.36
66854.com  Show on alexa 66854.com  Redirect to 66854.com 904 / +1271 2 175 of day 2018-05-16 14 002 / +20005 34 007 of day 2018-05-16 128.67
sangfor.com  Show on alexa sangfor.com  Redirect to sangfor.com SANGFOR - Internet Access Management and WAN Optimization. 5 323 / -5302 21 of day 2018-05-16 91 466 / +234997 326 463 of day 2018-05-16 128.56
cnpc.com.cn  Show on alexa cnpc.com.cn  Redirect to cnpc.com.cn 1 032 / +1461 2 493 of day 2018-05-16 15 893 / +24089 39 982 of day 2018-05-16 128.55
subo8.com  Show on alexa subo8.com  Redirect to subo8.com ֱ|Ӣֱ|NBAֱ|ֱ- 2 263 / +6321 8 584 of day 2018-05-16 36 426 / +158170 194 596 of day 2018-05-16 128.50
rakutenhot.com  Show on alexa rakutenhot.com  Redirect to rakutenhot.com 楽天市場 ランキング | 楽天の人気商品 | 楽天の人気商品をお薦め | 楽天の人気商品のランキング-RakutenHot.com 2 262 / +6316 8 578 of day 2018-05-16 36 425 / +156855 193 280 of day 2018-05-16 127.91
phpernote.com  Show on alexa phpernote.com  Redirect to phpernote.com php程序员的笔记_php教程_php技术博客 2 605 / -2578 27 of day 2018-05-16 41 826 / +397369 439 195 of day 2018-05-16 127.80
icpdf.com  Show on alexa icpdf.com  Redirect to icpdf.com 2 806 / -2800 6 of day 2018-05-16 45 991 / +814980 860 971 of day 2018-05-16 127.69
guidechem.com  Show on alexa guidechem.com  Redirect to guidechem.com 825 / +1163 1 988 of day 2018-05-16 12 650 / +18119 30 769 of day 2018-05-16 127.30
xfyun.cn  Show on alexa xfyun.cn  Redirect to xfyun.cn 977 / +1288 2 265 of day 2018-05-16 15 045 / +20966 36 011 of day 2018-05-16 127.15
chengdu.gov.cn  Show on alexa chengdu.gov.cn  Redirect to chengdu.gov.cn 1 071 / +2377 3 448 of day 2018-05-16 16 678 / +40139 56 817 of day 2018-05-16 126.97
rayfile.com  Show on alexa rayfile.com  Redirect to rayfile.com RayFile 免费网络硬盘 | 网盘 | 网络U盘 | 上传文件 | 文件共享 5 319 / -5312 7 of day 2018-05-16 91 322 / +219600 310 922 of day 2018-05-16 126.96
f2pool.com  Show on alexa f2pool.com  Redirect to f2pool.com 1 049 / +1710 2 759 of day 2018-05-16 16 312 / +28699 45 011 of day 2018-05-16 126.70
odict.net  Show on alexa odict.net  Redirect to odict.net 在线英汉词典,在线英语字典,英文单词翻译 - 澳典网ODict.Net 3 786 / -3783 3 of day 2018-05-16 66 928 / +354329 421 257 of day 2018-05-16 126.67
ucbug.com  Show on alexa ucbug.com  Redirect to ucbug.com ucbugϷ - www.ucbug.com 3 061 / -3045 16 of day 2018-05-16 51 107 / +806002 857 109 of day 2018-05-16 126.66
52pojie.cn  Show on alexa 52pojie.cn  Redirect to 52pojie.cn 吾爱破解论坛【 LCG 】【 LSG 】 538 / +1008 1 546 of day 2018-05-16 8 470 / +15164 23 634 of day 2018-05-16 126.37
mayi.com  Show on alexa mayi.com  Redirect to mayi.com 蚂蚁短租 赶集旗下短租房日租房网站 1 264 / -1258 6 of day 2018-05-16 19 688 / +435291 454 979 of day 2018-05-16 126.25
roifestival.com  Show on alexa roifestival.com  Redirect to roifestival.com 2 437 / -2400 37 of day 2018-05-16 38 964 / +779502 818 466 of day 2018-05-16 126.11
miaopai.com  Show on alexa miaopai.com  Redirect to miaopai.com 98 / +448 546 of day 2018-05-16 1 230 / +7231 8 461 of day 2018-05-16 125.66
blanca.com.cn  Show on alexa blanca.com.cn  Redirect to blanca.com.cn йõվ 1 076 / +1604 2 680 of day 2018-05-16 16 741 / +26743 43 484 of day 2018-05-16 125.55
liul.net  Show on alexa liul.net  Redirect to liul.net 453 / +958 1 411 of day 2018-05-16 6 965 / +14326 21 291 of day 2018-05-16 125.54
shmetro.com  Show on alexa shmetro.com  Redirect to shmetro.com 3 933 / -3929 4 of day 2018-05-16 72 239 / +819788 892 027 of day 2018-05-16 125.39
acadsoc.com  Show on alexa acadsoc.com  Redirect to acadsoc.com Acadsoc E-Learning|Distance Learning and Online Education Society! 3 668 / -3644 24 of day 2018-05-16 64 850 / +172982 237 832 of day 2018-05-16 125.30
miercn.com  Show on alexa miercn.com  Redirect to miercn.com 82 / +348 430 of day 2018-05-16 1 028 / +5506 6 534 of day 2018-05-16 125.18
zhizhen.com  Show on alexa zhizhen.com  Redirect to zhizhen.com 580 / +995 1 575 of day 2018-05-16 9 013 / +15186 24 199 of day 2018-05-16 124.98
peise.net  Show on alexa peise.net  Redirect to peise.net 配色网-致力色彩搭配方案的交流与学习 5 592 / -5583 9 of day 2018-05-16 94 261 / +852638 946 899 of day 2018-05-16 124.80
npc.gov.cn  Show on alexa npc.gov.cn  Redirect to npc.gov.cn 899 / +1163 2 062 of day 2018-05-16 13 845 / +18431 32 276 of day 2018-05-16 124.40
ck365.cn  Show on alexa ck365.cn  Redirect to ck365.cn 中国测控网-测控技术与仪器仪表、数据采集领域最具影响力的门户网站! 624 / +998 1 622 of day 2018-05-16 9 640 / +15401 25 041 of day 2018-05-16 124.38
alexa.cn  Show on alexa alexa.cn  Redirect to alexa.cn Alexa网站排名查询 2 998 / -2982 16 of day 2018-05-16 50 062 / +767764 817 826 of day 2018-05-16 124.27
xinli001.com  Show on alexa xinli001.com  Redirect to xinli001.com 改变从这里开始—壹心理网 835 / +1132 1 967 of day 2018-05-16 12 883 / +17518 30 401 of day 2018-05-16 124.26
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zapoznałem się z informacją